За нашу Советскую Родину!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » За нашу Советскую Родину! » События в странах СНГ » Открытое письмо беларусов премьер-министру Польши


Открытое письмо беларусов премьер-министру Польши

Сообщений 1 страница 4 из 4

1

(на трех языках: белорусском, русском, польском)
Оригинал письма ТУТ
Помогите распространить и поддержите гражданскую инициативу, оставьте свой голос на сайте, который указан выше.

Прем’ер-міністру Рэспублікі Польша

Спадару Туску Д.

Міністру замежных спраў Республікі Польшча

Спадару Сікорскаму Р.

Спадар прэм’ер-міністр Рэспублікі Польшча!

Спадар міністр замежных спраў Рэспублікі Польшча!

Гэтым лістом даводзім да Вашага ведама, што згодна з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь адзінай крыніцай дзяржаўнай улады і носьбітам суверэнітэту ў Рэспубліцы Беларусь з’яўляецца народ. Мы, прадстаўнікі беларускага народа, якія нарадзіліся і выраслі на гэтай зямлі, лічым сваім грамадзянскім абавязкам звярнуцца да Вас.

У апошні час асабіста Вы, а таксама іншыя прадстаўнікі польскага палітычнага істэблішмэнта, дазваляеце сабе вельмі рэзкія і абразлівыя выказванні ў адрас законна выбранага Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, а значыць, і ў адрас усяго беларускага народа. Гэта недапушчальна ні для палітыка, тым больш дыпламата, які абавязаны канструктыўна падыходзіць да рашэння праблем, ні для простага чалавека, патрыёта сваёй Радзімы і барацьбіта за дэмакратычныя каштоўнасці, які паважае права выбара іншых народаў.

Паліткарэктнасць і памяркоўнасць – вось два прынцыпы, якія выкарыстоўваюцца  ў адносінах да ўсіх дзяржаў, і іх ні ў якім выпадку нельга ўжываць выбарачна.

Вы актыўна падтрымліваеце прадстаўнікоў так званых апазіцыйных сіл, якіх лічыце яркімі прадстаўнікамі беларускай грамадзянскай супольнасці. Але няўжо можна лічыць прадстаўнікамі дэмакратычных сіл тых, хто супрацоўнічае з украінскімі нацыяналістамі, якія ўсхваляюць “вызваленчую барацьбу” АУН-УПА, у выніку якой было знішчана каля двухсот тысяч палякаў толькі на Валыні, не кажучы ўжо аб беларусах і украінцах? Нядрэнна было б спачатку высветліць у беларускага грамадства, каго яно лічыць сваімі сапраўднымі прадстаўнікамі, і не навязваць беларускаму народу ні палітычных лідэраў, якія збанкруціліся, ні палітычных і эканамічных кампрамісаў, якія выклікаюць сумненні. Дэмакратыя мае на ўвазе ўладу большасці, Вы ж спрабуеце дзейнічаць выключна дыктатарскімі метадамі з відавочна выражаным мэнтарскім тонам.

Гісторыя развіцця адносін Беларусі і Польшчы ведае шмат яркіх старонак, афарбаваных як светлымі, так і цемнымі тонамі. Аднак Вам трэба таксама ўлічыць, што беларускі народ ніколі не спрабаваў павучаць свайго заходняга суседа і яго палітычных кіраўнікоў нават у тых выпадках, калі гэта было неабходна. Вы, спасылаючыся на тое, што падтрымліваеце выбар беларускага народа, тым не менш, відавочна абуральна грэбуеце гэтым выбарам, які зроблены народам Беларусі цалкам свядома. У беларускага народа досыць палітычнай волі, розуму, і сумлення, каб адрозніць сапраўдныя чалавечыя каштоўнасці ад сурагатаў.

Гэты зварот да Вас, спадары, быў бы занадта грувасткім, калі б нам давялося выкарыстаць цытаты Вашых жа выказванняў. Вы – палітыкі высокага ранга, патрыёты сваёй краіны, і напэўна ведаеце цану кожнаму свайму слову. Менавіта таму мы настойліва патрабуем сапраўднай, а не декларатыўнай павагі да Беларускага Народа і яго выбара. Беларускі Народ – вялікі народ, які шмат чаго перажыў і выпрабаваў на сваім вяку, ён здольны самастойна, без навязваемай дапамогі, вырашыць свой лёс.

2011/11/05

Грамадзяне Рэспублікі Беларусь

оригинал письма ТУТ

(помогите распространить и поддержите инициативу, подписавшись на сайте, на кот. дана ссылка)

0

2

Премьер-министру Республики Польша

господину Туску Д.

Министру иностранных дел Республики Польша

господину Сикорскому Р.

Господин Премьер-министр Республики Польша!

Господин Министр иностранных дел Республики Польша!

Данным письмом доводим до Вашего сведения, что согласно Конституции Республики Беларусь  единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ. Мы, как представители белорусского народа, родившиеся и выросшие на этой земле, считаем своей гражданской обязанностью обратиться к Вам с нотой протеста.

В последнее время лично Вы, а также другие представители польского политического истеблишмента позволяете себе крайне резкие и оскорбительные высказывания в адрес законно избранного Президента Республики Беларусь, а значит и в адрес всего белорусского народа. Это недопустимо ни для политика, тем более дипломата, который обязан  конструктивно подходить к решению проблем, ни для простого человека – патриота своей Родины и борца за демократические ценности.

Политкорректность и терпимость – вот основные принципы,  которые используются в отношении всех государств, и  их ни в коем случае нельзя применять выборочно.

Вы активно поддерживаете представителей, так называемых оппозиционных сил, считая их яркими представителями белорусского гражданского общества. Но неужели можно считать представителями демократических сил тех, кто сотрудничает с украинскими националистами, восхваляющими «освободительную борьбу» ОУН-УПА, в результате которой было уничтожено около двухсот тысяч поляков только на Волыни, не говоря уже о белорусах и украинцах? Неплохо было бы для начала выяснить у белорусского общества, кого оно считает своими истинными представителями, и не навязывать белорусскому народу ни обанкротившихся политических лидеров, ни сомнительных политических и экономических компромиссов. Демократия подразумевает власть большинства, Вы же пытаетесь действовать исключительно диктаторскими методами с явно выраженным менторским тоном.

История развития отношений Беларуси и Польши знает немало ярких страниц, окрашенных как светлыми, так и темными тонами. Однако Вам следует также учесть, что белорусский народ никогда не пытался поучать своего западного соседа и его политических руководителей даже в тех случаях, когда это было необходимо. Вы, ссылаясь на то, что поддерживаете выбор белорусского народа, тем не менее, демонстрируете явное возмутительное пренебрежение к этому выбору, сделанному народом Беларуси вполне осознанно. У белорусского народа достаточно политической воли, разума и совести, чтобы отличить истинные человеческие ценности от суррогатов.

Нам не хотелось бы отягощать это обращение к Вам, господа, цитированием Ваших же слов. Вы – политики высокого ранга, патриоты своей страны, и наверняка знаете цену каждому сказанному Вами слову.  Именно поэтому мы  даже не просим, а настоятельно требуем подлинного, а не декларативного уважения к Белорусскому Народу, его истории и его выбору. Белорусский Народ – великий народ, многое переживший и испытавший на своем веку, способный  самостоятельно, без навязываемой помощи, решать свою судьбу.

2011/11/05

Граждане Республики Беларусь

0

3

Премьер-министру Республики Польша

господину Туску Д.

Министру иностранных дел Республики Польша

господину Сикорскому Р.

Господин Премьер-министр Республики Польша!

Господин Министр иностранных дел Республики Польша!

Данным письмом доводим до Вашего сведения, что согласно Конституции Республики Беларусь  единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ. Мы, как представители белорусского народа, родившиеся и выросшие на этой земле, считаем своей гражданской обязанностью обратиться к Вам с нотой протеста.

В последнее время лично Вы, а также другие представители польского политического истеблишмента позволяете себе крайне резкие и оскорбительные высказывания в адрес законно избранного Президента Республики Беларусь, а значит и в адрес всего белорусского народа. Это недопустимо ни для политика, тем более дипломата, который обязан  конструктивно подходить к решению проблем, ни для простого человека – патриота своей Родины и борца за демократические ценности.

Политкорректность и терпимость – вот основные принципы,  которые используются в отношении всех государств, и  их ни в коем случае нельзя применять выборочно.

Вы активно поддерживаете представителей, так называемых оппозиционных сил, считая их яркими представителями белорусского гражданского общества. Но неужели можно считать представителями демократических сил тех, кто сотрудничает с украинскими националистами, восхваляющими «освободительную борьбу» ОУН-УПА, в результате которой было уничтожено около двухсот тысяч поляков только на Волыни, не говоря уже о белорусах и украинцах? Неплохо было бы для начала выяснить у белорусского общества, кого оно считает своими истинными представителями, и не навязывать белорусскому народу ни обанкротившихся политических лидеров, ни сомнительных политических и экономических компромиссов. Демократия подразумевает власть большинства, Вы же пытаетесь действовать исключительно диктаторскими методами с явно выраженным менторским тоном.

История развития отношений Беларуси и Польши знает немало ярких страниц, окрашенных как светлыми, так и темными тонами. Однако Вам следует также учесть, что белорусский народ никогда не пытался поучать своего западного соседа и его политических руководителей даже в тех случаях, когда это было необходимо. Вы, ссылаясь на то, что поддерживаете выбор белорусского народа, тем не менее, демонстрируете явное возмутительное пренебрежение к этому выбору, сделанному народом Беларуси вполне осознанно. У белорусского народа достаточно политической воли, разума и совести, чтобы отличить истинные человеческие ценности от суррогатов.

Нам не хотелось бы отягощать это обращение к Вам, господа, цитированием Ваших же слов. Вы – политики высокого ранга, патриоты своей страны, и наверняка знаете цену каждому сказанному Вами слову.  Именно поэтому мы  даже не просим, а настоятельно требуем подлинного, а не декларативного уважения к Белорусскому Народу, его истории и его выбору. Белорусский Народ – великий народ, многое переживший и испытавший на своем веку, способный  самостоятельно, без навязываемой помощи, решать свою судьбу.

2011/11/05

Граждане Республики Беларусь

0

4

Premierowi Republiki Polska

panu D.Tuskowi

Ministrowi spraw zagranicznych Republiki Polska

panu R.Sikorskiemu

Panie Premierze Republiki Polska!

Panie Ministrze spraw zagranicznych Republiki Polska!

Tym listem przekazamy do pańskiej wiadomości, że zgodnie z Konstytucją Republiki Białoruś jedynym źródłem państwowej władzy i nośnikiem suwerenności w Republice Białoruś jest naród. My, jako przedstawiciele narodu białoruskiego, co urodzili się i urosli na tej ziemi, uważamy za swój obowiązek obywatelski odwołać się do Was i złożyć protest.

W ostatnim czasie osobiście Wy a także inni przedstawiciele polskiego isteblishmentu politycznego pozwalacie sobie nadzwyczaj drastyczne i obraźliwe wypowiedzi pod adres zgodnie z prawem wybranego Prezydenta Republiki Białoruś, to znaczy i pod adres całego narodu białoruskiego. To jest niedopuszczalne ani dla polityka, tym bardziej dyplomaty, który jest zobowiązany do konstruktywnego rozwiązania problemów, ani dla zwykłego człowieka, jeżeli jest patriotem swojego kraju i obrońcą wartości demokratycznych.

Poprawność polityczna i tolerancja – to zasady, które są używane w postawie wobec wszystkich państw, w żadnym wypadku nie wolno stosować ich wybiorczo.

Aktywnie podtrzymujecie przedstawicieli tak zwanych sił opozycyjnych, uważając ich za jaskrawych przedstawicieli białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. Ale czy można uważać za przedstawicieli sił demokratycznych tych, którzy współpracują z nacjonalistami ukrainskimi, chwaląc “walki o wyzwolenie” Organizacji Nacjonalistów Ukrainskich i Powstańczej Armii Ukraińskiej, które doprowodziły do zniszczenia około 200 000 Polaków tylko na Wołyni, nie mówiąc już o Białorusinach i Ukraińcach? Nieźle było by najpierw wyjaśnić u tego społeczeństwa, kogo ono uważa za swoich prawdziwych przedstawicieli, i nie nawiązywać narodowi białoruskiemu ani zbankrutowanych liderów politycznych ani wątpliwych kompromisów politycznych i ekonomicznych. Demokracja ma na myśli władzę większości, Wy że staracie się działać wyjątkowo metodami dyktatorskimi z jawnie wyrażonym tonem mentorskim.

Historia rozwoju stosunków Białorusi i Polski zna wiele jasnych stron, barwionych jako białym, tak i czarnym. Należy jednak również wziąć pod uwagę, że naród białoruski nigdy nie starał się pouczać swojego zachodniego sąsiada i jego kierowników politycznych nawet w tych wypadkach, kiedy to było koniecznie. Wy, nawiązując do tego, że podtrzymujecie wybór narodu białoruskiego, jednak demonstrujecie jawne lekceważenie do tego wyboru, zrobionego całkiem uświadomiono. U narodu białoruskiego dosyć woli politycznej, rozsądku, sumieniu wyróżnić prawdziwe ludzkie wartości od surogatów.

Nam nie chciało by się obciążać to zwrócenie do Was, Panowie, cytowaniem Waszych słów. Jesteście politykami wysokiej rangi i patriotami swojej ojczyzny i na pewno znacie cenę każdemu swemu słowu. Właśnie dlatego nawet nie prosimy, a uporczywie wymagamy prawdziwego a nie deklaratywnego szacunku do narodu białoruskiego i jego wyboru. Naród białoruski – wielki naród, co dużo przeżył i zakosztował, zdolny samodzielnie, bez nawiązywanej pomocy, decydować swój los.

2011/11/05

Obywatele Republiki Białoruś

0


Вы здесь » За нашу Советскую Родину! » События в странах СНГ » Открытое письмо беларусов премьер-министру Польши